Forretningsbetingelser

Nemt, gratis og uforpligtende
Tilbud indhentet på 116.710 opgaver
Mere end 500 samarbejdspartnere tilmeldt Colego

Forretningsbetingelser gældende for erhvervskunder.

Colego A/S (CVR: 36051655)
Rudolfgårdsvej 15 B
8260 Viby J

Telefon: (+45) 33 60 80 50
E-mail: kontakt@colego.dk

Ejerforening Danmark er en del af Colego A/S (CVR: 36051655). Tilsammen er de Danmarks bedste bindeled og kommunikationsplatform mellem fagpartnere, ejerforeninger og danske opgavestillere. Vi styrker kommunikationen og tilstedeværelsen for alle medlemmer og brugere af colego.dk og ejerforeningen.dk.

Anvendelsesområde

Colegos forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaleforhold indgået imellem Colego A/S og kunden. Forretningsbetingelserne kan undtagelsesvist fraviges. Dette skal dog ske skriftligt, og der skal foreligge skriftlig accept fra begge parter. En sådan skriftlig accept kan også opnås ved aktivt at bekræfte medlemskabet ved at trykke på “Bekræft aftalen” i de anvendte tilbuds e-mails, som Colegos konsulenter bruger.

Produktbeskrivelse

Colego tilbyder et produkt, som består af en komplet løsning, der omfatter opgaveformidling, reklame samt links. Dette er Colegos kerneprodukt, som afregnes på abonnementsbasis, medmindre andet er anført på den indeværende aftale.

Levering af ydelse

Efter betaling af din faktura, vil din konto hos Colego blive aktiveret. Du vil herefter modtage eventuelle opgaver per e-mail og SMS.

Priser og betalingsbetingelser

Betaling for Colegos produkt sker forud i henhold til den aftalte periode, som fremgår af den enkelte aftale. Herefter skal produktet betales forud ud fra den aftale abonnementsperiode (hhv. 6 eller 12 måneder).
De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Colego, og vil årligt blive reguleret efter minimumsindekset.

Colego tilser sig retten til kun delvist at aktivere mulighederne i den indgåede aftale forud for modtagelsen af betaling for den pågældende aftaleperiode.

Hvis du behov for at ændre dine betalingskortoplysning f.eks. i forbindelse med et skift af betalingskort, kan du sende en mail til bogholderi@colego.dk. Så sender vi et link, hvor du kan ændre dit betalingskort. Hvis dit betalingskort udløber, modtager du automatisk en mail med et link, hvor du kan tilmelde et nyt betalingskort.

Ved manglende betaling på forfaldsdatoen vil der blive pålagt renter med 2 % pr. måned. Renten pålægges fra forfaldsdato, til betalingen finder sted.

Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på kr. 100,00.

Ved tredje rykker pålægges et kompensationsbeløb på kr. 310,00 foruden rykkergebyr og renter (jævnført EU direktiv og renteloven gældende fra 1. marts 2013).

Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til tredjemand til inddrivelse ved retslig inkasso.

Manglende betaling af rykkerskrivelser vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Colego forbeholder sig i et sådant tilfælde ret til at deaktivere kundens produkt, herunder opgaveformidling, reklame samt links.

Såfremt betalingen for en del af abonnementsperioden ikke sker rettidigt, forbeholder Colego sig ret til at slutopgøre kontoen og fremsende en opkrævning for hele den periode, der er indgået aftale om og for.

Alle priser er ekskl. moms.

Der er mulighed for at betale med følgende betalingskort:

Markedsføring

Colego forbeholder sig retten til at bruge data på opgavebeskrivelser og udtalelser fra samarbejdspartnere. Udtalelser vil kun blive synliggjort med kundens eller opgavestillerens samtykke.

Colego bruger udtalelser og anmeldelser til at markedsføre sig. Det betyder, at dele af udtalelser og/eller anmeldelser kan blive synliggjort i trykte medier og online på colego.dk samt vores sociale kanaler, såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, osv.

Vi offentliggør aldrig personlige oplysninger eller personidentificerbare oplysninger fra opgavebeskrivelser og lignende uden samtykke.

E-mail markedsføring

E-mails fra vores systemer er en del af aftalegrundlaget og dermed vilkårene for samarbejdet.
Colego forbeholder sig retten til at sende e-mails omkring de tilbud og muligheder, vi skaber for vores samarbejdspartnere. E-mails med ydelser og tilbud på tværs af erhverv og samarbejdspartnere kan forekomme.

Efter endt samarbejde skal tidligere kunder selv framelde sig al e-mail markedsføring. E-mailadresser bliver ikke automatisk fjernet fra vores systemer. Alle mails vedrørende markedsføring kan opsiges via kontakt til kundeservice eller ved at bruge linket i bunden af de e-mails, der modtages.

Opsigelse

Aftalen er gældende for en periode, som minimum dækker perioden i den indeværende aftale. Betaling dækker formidling, reklame m.v.. Periodens starttidspunkt regnes fra datoen angivet på første faktura. Aftaleperioden forlænges automatisk for en ny periode, som er af samme længde som den i aftalen angivede periode.

Opsigelse af aftale med Colego skal ske skriftligt og være Colego i hænde senest tre måneder før aftaleperiodens udløb ved aftaleperioder på 12 måneder og to måneder før aftaleperiodens udløb ved aftaleperioder på 6 måneder. Sker opsigelsen senere, vil det blive betragtet som en opsigelse med virkning efter den næstkommende periodes udløb. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Colego og en kunde skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved Retten i Aarhus.

Colegos forpligtelser

Colego forpligter sig til at behandle alle kundens informationer fuld fortroligt. Ved kundens eventuelle misbrug eller begrundet mistanke herom forbeholder Colego sig dog ret til at udlevere kundens informationer til de relevante myndigheder.

Kundens forpligtelser

Kunden har ved accept af Colegos tilbud pligt til at oplyse følgende:

  • Navn på den ansvarshavende
  • Virksomhedens fulde navn
  • CVR-nummer
  • Virksomhedens adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Konto eller kortoplysninger til betaling

Disse data håndteres af Colego A/S og af Reepay A/S. Databehandler ved kortaftaler er Reepay A/S, og informationer opbevares sikkert hos Reepay A/S. Ønsker du at få slettet dine oplysninger, kan dette ske ved at sende en mail til bogholderi@colego.dk.

Det pålægges kunden at sørge for, at Colego altid er i besiddelse af korrekte informationer. Ved eventuelle ændringer skal kunden straks underrette Colego herom.

Kunden skal til enhver tid overholde gældende dansk lov, og eventuel misbrug af abonnementet, herunder uetisk eller krænkende opførsel på nettet, vil medføre opsigelse uden yderlige varsel.

Kunder er ligeledes pålagt det fulde ansvar for, at de ikke krænker Colegos medlemmer.

Fortrydelsesret

I henhold til købeloven gælder der ingen fortrydelsesret for erhvervskunder.